Данъчните счетоводни услуги

Данъчните счетоводни услуги

Данъчните счетоводни услуги

Процедурата за изчисляване на задължителните плащания и изчисляването на базата често се променя, което налага собствениците на предприятия постоянно да следят промените в законодателството и да търсят висококвалифицирани служители за извършване на счетоводни услуги както във Варна, така и по цялата ни страна.

Всяка грешка може да е изпълнена със сериозни последици, които не само могат да повлияят на финансовите резултати, но и да застрашат съществуването на компанията и да доведат до наказателна отговорност. Това принуждава ръководството на предприятието сериозно да мисли за привличането на компетентни специалисти отвън.

Данъчните счетоводни услуги във Варна по-специално включват:

формиране на данъчни счетоводни регистри на хартиен носител;

изчисляване на дължимите данъци и такси към бюджетите на всички нива;

съгласуване на сетълменти с данъчни власти;

генериране и изготвяне на регулирана данъчна отчетност (данъчни декларации и авансови изчисления) въз основа на резултатите от дейността на клиента за отчетния (данъчен) период за последващото му подаване в електронен или хартиен вид;

подготовка, координация и предоставяне на отговори на искания от териториални подразделения на Федералната данъчна служба и извънбюджетни фондове.

Счетоводни услуги във Варна по писане на счетоводни политики за счетоводни и данъчни цели

Икономическият субект самостоятелно създава счетоводна политика в съответствие със законодателството на България и държавните индустриални стандарти. За всяка област на счетоводство компанията има право да избере най-удобния метод на счетоводство от разрешения списък.

Ако по конкретен въпрос в наредбите няма установени счетоводни методи:

самата компания разработва оптималната схема в съответствие със законите и текущите препоръки в индустрията;

компания с право на опростено счетоводство извършва формирането на счетоводна политика въз основа на изискванията за рационалност.

Причините, поради които е необходимо да се възстанови счетоводството във фирма, могат да бъдат много разнообразни. Какво определя разходите за възстановяване на счетоводството?

Няма единен универсален метод за възстановяване на записи, тъй като всичко зависи от конкретни обстоятелства (наличие или липса на първични счетоводни документи, състояние на електронната база данни и др.).

Данъчните счетоводни услуги
Към началото